Ochrona danych osobowych

Home / 

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest PPHU OTIS Adrian Sitnik, ul. Diamentowa 7, 52-215 Wrocław (dalej “PPHU OTIS”)
Jak można się z nami skontaktować?
Za kontakt odpowiedzialny jest właściciel firmy:

e-mail: pphu.otis@poczta.pl
adres pocztowy: Adrian Sitnik, ul. Diamentowa 7, 52-215 Wrocław

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych i ich podstawa prawna?
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Twoje dane są przetwarzane w celau realizacji składanych zamówień.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy twój adres e-mail, adres siedziby oraz numer telefonu oraz identyfikator, który Ci nadaliśmy.
Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom handlowym czyli podmiotom które realizują w naszym imieniu zamówienia.
Ponadto powierzamy Twoje dane partnerom, którzy składają zamówienia na podstawie Waszej oferty.
Czy przekazujemy twoje dane do państwa trzeciego?
Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nasz Partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, zapewiamy, iż znajduje się on na liście Tarczy Prywatności (ang. privacy shield).
Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
Twoje Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w akapicie „Jakie przysługują mi prawa” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez PPHU OTIS, w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jakie przysługują mi prawa?
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: pphu.otis@poczta.pl.